Terms and Conditions

(Poskytovateľ PROGRESION s.r.o)

I. Úvodné ustanovenia

 1. Tieto Všeobecné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou Prihlášky na vzdelávacie kurzy vo finančnej gramotnosti Centra finančného vzdelania EFC (ďalej len „Prihláška”) a upravujú vzťah medzi Poskytovateľom výučby a študentom.
 2. Poskytovateľom výučby je (ďalej len „Poskytovateľ“):

Centrum finančného vzdelania EFC

PROGRESION s.r.o.

Rekreačná 2110/3

949 01 Nitra

Slovensko

IČO: 44 127 898

DIČ: 2022608038

Poskytovateľ poskytuje vzdelávacie služby v oblasti finančnej gramotnosti a disponuje personálnymi a vecnými kapacitami na poskytovanie výučby v oblasti finančnej gramotnosti (ďalej len „Vzdelávacie služby“).

3. Študent má záujem o poskytnutie vzdelávacích služieb pre seba a počas trvania výučby nemôže byť nahradený inou osobou.

II. Charakteristika vzdelávacej služby

 1. Vzdelávacou službou sa rozumie vzdelávací kurz v oblasti finančnej gramotnosti „Centra finančného vzdelania EFC“ (ďalej len „štúdium“). Cieľom Centra finančného vzdelania EFC je poskytnúť Študentovi praktické porozumenie princípov zo sveta peňazí, finančníctva, bankovníctva, poisťovníctva, investovania, podnikania a svetovej i národnej ekonomiky.
 2. Kurzy finančnej gramotnosti sa uskutočňujú:
  • V online forme cez platformy Zoom alebo MS Teams
  • v prezenčnej forme v priestoroch Centra finančného vzdelania na adrese KRAJSKÉ OSVETOVÉ STREDISKO V NITRE,. Fatranská 3, 949 01 Nitra, Slovensko.
  • v prezenčnej forme a to priamo na základnej alebo strednej škole skupiny študentov, ktorí si kurz finančnej gramotnosti objednajú a to na základe predchádzajúcej dohody s vedením (riaditeľom alebo zástupcom riaditeľa) školy

III. Práva a povinnosti Poskytovateľa a Študenta

 1. Poskytovateľ sa zaväzuje prostredníctvom svojich lektorov zabezpečiť Študentovi odborné vyučovanie počas celého trvania vzdelávacieho programu. Poskytovateľ je povinný zabezpečiť pre každého Študenta všetok študijný materiál, ktorého cena je zahrnutá do ceny kurzu.
 2. V prípade vzniku nepredvídaných okolností na strane Poskytovateľa, resp. jeho zmluvných lektorov alebo v dôsledku okolností vyššej moci (napr. práceneschopnosť vyučujúceho lektora, štátny sviatok, nepriazeň počasia atď.), v dôsledku ktorých nebude možné uskutočniť niektorú z vyučovacích hodín, sa Poskytovateľ zaväzuje o týchto skutočnostiach ako aj o navrhovaných opatreniach bezodkladne informovať Študenta. Poskytovateľ má právo zmeniť obsah a harmonogram výučby jednotlivých modulov.
 3. Poskytovateľ má právo preniesť svoje práva a povinnosti vyplývajúce zo Všeobecných podmienok na tretiu osobu (ďalej len „Nadobúdateľ“), pričom však musí zabezpečiť plnenie svojich záväzkov Nadobúdateľom tak, ako keby tieto záväzky plnil sám. V takomto prípade je Nadobúdateľ oprávnený plniť záväzky vyplývajúce zo Všeobecných podmienok aj prostredníctvom tretích osôb (napríklad prostredníctvom Poskytovateľa), pričom však voči Študentovi zodpovedá tak, ako keby tieto záväzky plnil sám.
 4. Študent sa zaväzuje dodržiavať svoju účasť na výučbe tak, aby bez vážnych dôvodov nedochádzalo k zameškaniu vyučovacích hodín. Za vymeškané hodiny nepatrí Študentovi žiadna náhrada vo forme zľavy ceny štúdia alebo vrátenia alikvotnej čiastky ceny štúdia za vymeškané hodiny.

IV. Školné a platobné podmienky

 1. Výška poplatku za absolvovanie kurzu finančnej gramotnosti od Centra finančného vzdelania EFC sa riadi platným cenníkom zverejneným na webstránke www.efc-skola.sk k dátumu objednania kurzu.
 2. Zákazník berie na vedomie, že platobné údaje potrebné k plateniu poplatku (mesačné predplatné) budú uchovávané na strane platobnej brány GoPay, ktorá s týmito údajmi nakladá podľa medzinárodného bezpečnostného štandardu PCI-DSS Level 1 (najvyššia úroveň dátovej bezpečnosti vo finančnom sektore).

Skupinová, súrodenecká zľava

 1. Študenti si môžu uplatniť skupinovú alebo súrodeneckú zľavu na kurz finančnej gramotnosti.  Zľava je vždy poskytovaná podľa aktuálnej ponuky a môže sa časovo odlišovať (aj jej výška). 
 2. Podmienkou na získanie súrodeneckej zľavy je vytvorenie objednávky na kurzy minimálne pre dvoch súrodencov v rovnaký deň. Súrodenci však nemusia byť prihlásení na rovnaký kurz finančnej gramotnosti.
 3. Podmienkou na získanie skupinovej zľavy je prihlásenie minimálne 4 osôb v rovnaký deň. Prihlasované osoby však nemusia byť prihlásené na rovnaký kurz finančnej gramotnosti.
 4. Nárok na získanie skupinovej alebo súrodeneckej zľavy majú študenti vždy pri prihlásení sa na kurz.
 5. Zľavy sa nevzťahujú na už zľavnené kurzy a zároveň sa súrodenecká a skupinová zľava nemôžu navzájom kombinovať. 
 6. Doklad o kúpe sa štandardne vystavuje na meno študenta alebo rodiča. Na vystavenie faktúry na právnickú osobu je potrebné o tom informovať v poznámke pri vytváraní objednávky.

V. Podmienky ukončenia štúdia

 1. Vzťah medzi Poskytovateľom a Študentom sa skončí ukončením štúdia a zaplatením celkovej ceny štúdia. Pred uplynutím dohodnutej doby je možné štúdium ukončiť:
  • písomnou dohodou uzatvorenou medzi Poskytovateľom a Študentom,
  • jednostranným ukončením štúdia zo strany Študenta,
  • odstúpením Študenta za podmienok dohodnutých v týchto Všeobecných podmienkach.

Jednostranné ukončenie štúdia zo strany Študenta

 1. Študent je oprávnený na základe svojho písomného oznámenia vo svojom mene adresovaného Poskytovateľovi (ďalej len „oznámenie“) jednostranne ukončiť štúdium. Pre určenie termínu ukončenia štúdia a záväzkov voči Poskytovateľovi je rozhodujúci dátum doručenia oznámenia Študenta Poskytovateľovi (skutočnosť, či sa Študent zúčastňoval vyučovania nemá pre posúdenie ukončenia štúdia a záväzkov voči Poskytovateľovi význam). Štúdium je v tomto prípade ukončené dňom, v ktorom bolo Poskytovateľovi doručené oznámenie.
 2. Študentovi pri jednostrannom ukončení štúdia nevzniká nárok na vrátenie poplatku za absolvovanie vzdelávacieho kurzu vo finančnej gramotnosti..

Odstúpenie Študenta 

 1. Študent je oprávnený odstúpiť od štúdia, ak Poskytovateľ stratí oprávnenie na poskytovanie služieb uvedených vo Všeobecných podmienkach.
 2. V prípade odstúpenia od štúdia si Poskytovateľ nebude nárokovať, resp. vráti Študentovi alikvotnú čiastku ceny štúdia odo dňa ukončenia štúdia do termínu riadneho ukončenia štúdia za tých istých podmienok ako pri jednostrannom ukončení štúdia zo strany Študenta.

VI. Reklamačný poriadok

 1. Online kurz: V prípade nespokojnosti zákazníka s online kurzom, má právo zákazník do 14 dní od zakúpenia, na základe písomne doručenej reklamácie, od kurzu odstúpiť a získať tak plnú sumu za kurz naspäť.
 2. Prezenčný kurz: V prípade nespokojnosti zákazníka s prezenčným školením z opodstatnených dôvodov ako napr. nedostatočná príprava inštruktora, nevyhovujúce priestory, nevyhovujúce technické zabezpečenie a pod., je zákazník povinný na danú skutočnosť upozorniť bezodkladne, do 2 dní od zistenia danej skutočnosti. V tomto prípade je poskytovateľ povinný zabezpečiť nápravu danej situácie. Ak to nie je možné, je povinný ponúknuť účastníkovi kurzu nový termín rovnakého školenia. Každá reklamácia bude posudzovaná individuálne, aj v prípade jej podania v neskoršom termíne alebo z iných dôvodov.
 3. Platba a nárok na kurz: Zaplatením sumy za kurz má študent právo účasti na kurze, či už prezenčnom alebo online kurze. Pokiaľ na kurz nebol riadne prihlásený alebo nezískal k nemu prístup, je potrebné kontaktovať podporu poskytovateľa, ktorý je povinný sa postarať o nápravu.

VII. Autorské práva

 1. Zákazník je oprávnený prezerať si a preberať materiály z portálu www.efc-skola.sk iba na osobné, nekomerčné používanie a pod podmienkou, že sa dodržia všetky vyhlásenia o autorských právach a vlastníctve uvedené v pôvodných materiáloch a všetkých kópiách materiálov. Zákazník nie je oprávnený žiadnym spôsobom meniť, verejne zobrazovať, predvádzať, rozširovať ani inak používať materiály z vyučovania na verejné ani komerčné účely. Používanie materiálov, ktoré sú publikované na stránke www.efc-skola.sk, je na iných webových lokalitách bez predchádzajúcej dohody s prevádzkovateľom zakázané. Materiály na portáli www.efc-skola.sk sú chránené autorským právom. Neoprávnené používanie materiálov zo stránky www.efc-skola.sk predstavuje porušenie autorského práva, ktoré má občianskoprávne, ako aj trestnoprávne dôsledky.
 2. Zákazník nie je oprávnený kopírovať ani rozširovať žiadne materiály získané kúpou na tejto stránke, a tak nesmie materiály využiť na svoje obohatenie.
 3. Zákazník nie je oprávnený poskytnúť svoje prihlasovacie údaje tretej osobe.
 4. Zákazník nie je oprávnený umožniť iným osobám prezretie jeho zakúpených kurzov.
 5. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo zablokovať účet zákazníka pri porušení niektorého z bodov 7.1, 7.2, 7.3 a 7.4 tohto odstavca.

VIII. Ochrana osobných údajov a súhlas so spracúvaním osobných údajov

 1. Účastník registráciou na školenie prehlasuje, že v súlade so Zákonom o ochrane osobných údajov súhlasí so spracovaním svojich osobných údajov na účely nevyhnutné pre organizáciu účasti na školení. Zároveň účastník súhlasí so spracovaním údajov na marketingové účely.
 2. Objednávateľ poskytuje Sprostredkovateľovi ako prevádzkovateľovi osobné údaje slobodne a dobrovoľne, a to v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov (ďalej len „GDPR“) a zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov. Sprostredkovateľ je oprávnený spracúvať osobné údaje Objednávateľa v rozsahu: e-mailovú adresu, meno a priezvisko, telefónne číslo, adresu, platobné údaje, údaje získané prostredníctvom cookies, údaje z Facebooku.
 3. Podrobný popis rozsahu spracúvaných osobných údajov, účelov spracúvania údajov, prístupu k údajom, bezpečnosti a práv Objednávateľa nájdete v časti Pravidlá ochrany osobných údajov.

IX. Záverečné ustanovenia

 1. Poskytovateľ a Študent súhlasia, že ich vzťah založený na základe uvedených podmienok sa riadi ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení.
 2. Neplatnosť niektorého ustanovenia uvedeného vo Všeobecných podmienkach nespôsobuje neplatnosť ostatných ustanovení, ktoré takýmito dôvodmi neplatnosti nie sú dotknuté.
 3. Všetky zmeny a doplnky k uvedeným podmienkam je možné uskutočniť iba na základe písomného podnetu.

Online podpora

Prípadne volajte na: +421 911 221 300